Zelf inzicht!
 
jon-moore-bBavss4ZQcA-unsplash
bermix-studio-vbLjpZ0KDus-unsplash
dayne-topkin-u5Zt-HoocrM-unsplash

                      

Privacyverklaring

Jouw privacy als bezoeker van deze website en als onze cliënt is heel belangrijk. In deze verklaring staat beschreven hoe YOUP! er alles aan doet om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Er staat hieronder beschreven welke gegevens verzameld worden en voor welk doel ze worden gebruikt. Uitgangspunt is hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wanneer je hier nog vragen over hebt, neem dan gerust contact met mij op.

Deze privacyverklaring geldt voor Johannes Buur eigenaar van YOUP!  Praktijk voor psychosociaal- & Hypnosetherapie.

Doeleinden en gegevens

Hieronder zijn deze gegevens gerangschikt naar de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

1.   Gedrag en bezoekgegevens website
Op 
https://www.YOUP.care worden door middel van cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvragen meestuurt, dan gebruikt YOUP! die voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

2.   Cliëntdossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Jouw dossier bevat aantekeningen over de gevoerde sessies, de ondertekende algemene voorwaarden en gegevens over de uitgevoerde therapeutische interventiemodellen.
Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·        Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens,

·        Zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.

·        Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·        Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

·        Naam, adres en woonplaats

·        Geboortedatum

·        Datum van de behandeling

·        Korte omschrijving van de behandeling; ‘Psychosociaal consult’

·        Kosten van het consult

1.   Communicatie via email
Als je een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt naar info@youp.care dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
De website is beveiligd zodat de informatie die je via het contactformulier verstuurd alleen bij mij terecht kan komen.

2.   Overige doeleinden
Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam worden gebruikt om facturen te sturen en voor de boekhouding van jouw therapeut. Tevens worden deze gegevens gebruikt om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Derden
Het kan zijn dat je gegevens met anderen gedeeld moeten worden om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook dit zal alleen gebeuren na overleg met jou. In geen geval worden je gegevens verkocht aan derden, zoals andere bedrijven.
Wanneer bijvoorbeeld je werkgever het traject bekostigd kan het zijn dat hij een verslag wil van de resultaten ervan. Daarnaast kan het in het belang van jou en/of je traject zijn, dat er communicatie plaatsvindt met jouw bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Deze vormen van communicatie met derden vinden alleen plaats na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jouw kant. Een evaluatiegesprek of eindgesprek met jouw werkgever vindt alleen plaats in jouw aanwezigheid.

Inzage en aanpassen
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Er wordt altijd eerst gecheckt of het verzoek wel echt van jou komt.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan de verklaring.

YOUP!. praktijk voor Psychosociale- & Hypnotherapie gebruikt zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om – zover als redelijkerwijs mogelijk is – te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@youp.care. YOUP!. praktijk voor Psychosociale- & Hypnotherapie kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan.

Monnickendam, versie januari 2021

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Youp Buur, opererend onder de handelsna(a)m(en) “YOUP!” namens wie de therapeut/coach/trainer diensten op het gebied van coaching, training, hypnotherapie- en andere consulten, spirituele reizen of evenementen en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, hypnotherapie- en andere consulten, spirituele reizen of evenementen en aanverwante werkzaamheden. Ook te noemen “cliënt” of “deelnemer”.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. E.e.a. in de ruimste zin des woords.

Aanmelden/Inschrijven: Onder Aanmelden wordt verstaan; het door een natuurlijke- of rechtspersoon kenbaar maken van interesse in het afnemen van een of meerdere diensten bij Opdrachtnemer.

Onder Inschrijven wordt verstaan; het door Opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten definitief door Opdrachtgever worden afgenomen bij de Opdrachtnemer.

Therapeut/Coach/Trainer: De natuurlijke- of rechtspersoon die op verzoek van Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoert.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door Opdrachtnemer, in het kader van zijn beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. De uitvoering van de overeenkomst

De Opdrachtnemer spant zich ervoor in om de door Opdrachtgever afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht.

Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen diensten door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals o.a. het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4. Afspraken voor consulten

Opdrachtgever kan zowel telefonisch, schriftelijk als per E-mail een afspraak maken voor een consult.

Bij het maken van een afspraak voor een consult, verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de voor Opdrachtnemer benodigde informatie, zoals: naam, adres, telefoonnummer en E-mailadres van Opdrachtgever, dan wel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt. Een en ander dient in het intakeformulier te worden aangegeven.

Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer per E-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. Opdrachtnemer verstrekt daarnaast, indien van toepassing, aan Opdrachtgever nadere informatie welke voor Opdrachtgever van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht.

Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen.  Eventueel reeds door Opdrachtnemer gemaakte (on)kosten, dient Opdrachtgever direct te voldoen aan Opdrachtnemer.

5. Aanmelden en/of inschrijven

Bij aanmelding voor een dienst (opleiding, cursus, workshop, training, reis of evenement), dient door elke deelnemer afzonderlijk een duidelijk, volledig ingevuld en ondertekend intakeformulier te worden aangeleverd, Dit kan per E-mail of per post, t.a.v.: YOUP!, Lameroen 16 1141zt Monnickendam of Email. info@youp.care

Inzending van het intakeformulier is vrijblijvend. Aanmelder geeft enkel te kennen interesse te hebben voor een (of meerdere) van de aangeboden diensten.

Na aanmelding, plaatst Opdrachtnemer de aanmelder op een bij de betreffende dienst horende aanmeldlijst, welke digitaal wordt bijgehouden.

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 bij workshops, opleidingen, trainingen en cursussen en minimaal 8 bij reizen en evenementen), stuurt Opdrachtnemer aan alle aanmelders een inschrijfformulier met daarbij de benodigde informatie (o.a. startdatum, plaats, kosten, etc) over de betreffende dienst.

Indien aanmelder besluit zich definitief in te schrijven voor een opleiding, cursus, training, workshop, reis of evenement, dient een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te worden aangeleverd. Dit kan per E-mail, per post en in enkele gevallen via de website. Ook dient de bijdrage, zoals vermeld bij de betreffende dienst, te worden overgemaakt op de bankrekening van Youp Buur

Na ontvangst van een door de deelnemer ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (of het elektronisch inschrijfformulier) EN bijschrijving, op de bankrekening van Youp Buur, van de verschuldigde bijdrage, wordt de deelnemer op de deelnemerslijst geplaatst en is hij/zij verzekerd van een deelnemersplaats. Pas dan zal Opdrachtnemer aan deelnemer per e-mail een “Bevestiging van deelname” doen toekomen.

Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Algemene Voorwaarden” en is de deelnemer gehouden aan betaling van bij de betreffende dienst(en) genoemde investeringsbedrag(en).

LET OP!

Plaatsing op deelnemerslijst(en) geschiedt op volgorde van datum bijschrijving van het investeringsbedrag op de bankrekening van YOUP! Praktijk voor Psychosociale- & Hypnosetherapie.

Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende inschrijfformulieren vallen buiten behandeling.

6. Betalingen door opdrachtgever

Betalingen voor consulten dienen, direct voor aanvang van het consult, contant of per pin te worden voldaan. Voor bedrijven geldt: betaling dient steeds vooraf te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum.

Opdrachtnemer biedt voor opleidingen de mogelijkheid tot gespreide betaling aan. De informatie over de betalingsregeling wordt na inschrijving aan Opdrachtgever verstrekt.

7. Voorbehoud bij vaststelling tarieven en/of investeringsbedragen

Opdrachtnemer biedt diensten (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen en evenementen) aan voor particulieren en bedrijven. Diensten kunnen zowel individueel als door groepen worden afgenomen.

Voor individuele diensten gelden andere tarieven en/of investeringsbedragen dan voor groepen. Voor bedrijven gelden andere tarieven en/of investeringsbedragen dan voor particulieren.

Alle tarieven en/of investeringsbedragen worden vastgesteld op basis van aantal cliënten of deelnemers en overige, relevante, gegevens die op het moment van het samenstellen van het consult c.q. programma beschikbaar en/of bekend zijn bij Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tarieven en/of investeringsbedragen aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen. Eventuele wijzigingen zullen steeds terstond, per e-mail, aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt..

8. Annulering van een dienst door de opdrachtgever

Indien Opdrachtgever (cliënt, c.q. deelnemer) zijn/haar afspraak, inschrijving c.q. deelname wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per brief of per E-mail) te geschieden.

Nadat Opdrachtnemer deze schriftelijke annulering heeft ontvangen, zal zij Opdrachtgever een bevestiging van ontvangst per E-mail toezenden.

9. Bij annulering van afspraken voor consulten geldt:

Opdrachtgever kan zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen tevoren.

Opdrachtnemer berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door Opdrachtgever. De kosten voor annulering zijn:

– bij annulering vanaf 3 tot 1 dag(en) tevoren: is 50% van de consultkosten verschuldigd;

– bij annulering vanaf 24 uur tevoren: is 100% van de consultkosten verschuldigd.

10. Bij annulering van deelname aan cursus, training, workshop, of opleiding geldt:

Opdrachtgever kan zijn/haar deelname annuleren tot 30 dagen voor de startdatum van de cursus, training, workshop of opleiding zonder annuleringskosten.

Bij annulering korter dan 30 dagen tevoren brengt Opdrachtnemer annuleringskosten in rekening en wel als volgt:

– bij annulering van 30 t/m 15 dagen voor de startdatum, is 50% van het investeringsbedrag verschuldigd;

– bij annulering vanaf 14 dagen voor de startdatum, is het gehele investeringsbedrag verschuldigd;

– wanneer de deelnemer reeds gestart is met een cursus, training, workshop of opleiding en tussentijds de deelname stopt, is en blijft het gehele investeringsbedrag verschuldigd.

Er vindt geen restitutie plaats!

Bij het tussentijds beëindigen van deelname aan een opleiding geldt bovendien: indien de deelnemer heeft gekozen voor betaling in termijnen, vervalt deze betalingsregeling direct en dient de deelnemer de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen.

11. Bij annulering van reizen of evenementen geldt:

Opdrachtgever is inschrijf- & administratiekosten verschuldigd van € 150,00. Deze kosten worden niet gerestitueerd.

Mocht Opdrachtgever zijn/haar deelname annuleren, dan kan dit kosteloos tot 120 dagen voor vertrek (reis) of startdatum (evenement) en is Opdrachtgever enkel de inschrijf-/administratiekosten verschuldigd. Bij annulering korter dan 120 dagen voor vertrek of startdatum, brengt Opdrachtnemer -naast de inschrijf- & administratiekosten- ook annuleringskosten in rekening en wel als volgt:

– bij annulering van 120 t/m 90 dagen voor vertrek of startdatum, is 30% van de reissom c.q. evenementsbijdrage verschuldigd + de € 150,00 inschrijf- & administratiekosten;

– bij annulering vanaf 89 t/m 60 dagen voor vertrek of startdatum, is 60% van de reissom c.q. evenementsbijdrage verschuldigd + de € 150,00 inschrijf- & administratiekosten;

– bij annulering vanaf 59 dagen voor vertrek of startdatum, is de gehele reissom c.q. evenementsbijdrage verschuldigd;

– wanneer de reis of het evenement reeds is gestart, en de deelnemer zijn/haar deelname tussentijds stopt, is en blijft het gehele investeringsbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats! Indien met betreffende deelnemer een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de deelnemer de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen.

12. Annulering dan wel verzetten van diensten door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een dienst (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen) te annuleren danwel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht.

Opdrachtnemer zal in geval van annulering danwel verzetten van een dienst, de Opdrachtgever terstond per E-mail in kennis stellen.

Eventuele bedragen die Opdrachtgever nog verschuldigd is, worden bij annulering als vervallen beschouwd. Door Opdrachtgever reeds gedane betalingen worden bij annulering binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd.

Bij verzetten van de betreffende dienst, blijft Opdrachtgever gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

13. Verzetten van consult afspraken door opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever zijn/haar afspraak wenst te verzetten, kan dit telefonisch of per E-mail geschieden.

Nadat Opdrachtnemer het verzoek tot verzetten van de afspraak heeft ontvangen, zal zij per E-mail een bevestiging hiervan toezenden aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever kan een gemaakte afspraak kosteloos verzetten tot 3 dagen tevoren. Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak korter dan 3 dagen tevoren wenst te verzetten, brengt Opdracht-nemer hiervoor administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn:

– bij verzetten van 72 uur t/m 24 uur tevoren: is € 15,00 verschuldigd;

– bij verzetten vanaf 24 uur tevoren is € 30,00 verschuldigd.

14. Verstek/”no-show” door Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever (cliënt en/of deelnemer) verstek laat gaan bij een afspraak voor een consult of bij aanvang danwel het vervolgen van een cursus, workshop, opleiding, training, reis of evenement, zal geen restitutie plaatsvinden! Opdrachtgever blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer.

Wanneer met Opdrachtgever een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de Opdrachtgever de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen.

Indien Opdrachtnemer, door het verstek van Opdrachtgever, extra kosten moet maken, is Opdrachtgever eveneens gehouden aan betaling van deze extra kosten aan Opdrachtnemer.

15. Aansprakelijkheid

Deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen en/of evenementen, georganiseerd door Opdrachtnemer, geschiedt volledig voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen. De opdrachtgever zal te allen tijde mij medische problemen een doktersverklaring of een gelijkwaardig document moeten overhandigen. Het nalaten van deze overhandiging komt volledig ter verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en zal nooit en ten nimmer een claim of verantwoordelijk ten laste bij de opdrachtnemer worden gelegd.

Opdrachtgever is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen, van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan betreffende consult, cursus, workshop, opleiding, training, reis of evenement. Opdrachtgever dient zich minimaal te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

Bij deelname aan een door Opdrachtnemer georganiseerde reis geldt bovendien:

– Opdrachtgever is verplicht om een reiskostenverzekering af te sluiten, tenminste voor de duur van de reis. Een kopie van de reisverzekering dient door Opdrachtgever te worden overlegd aan Opdrachtnemer;

– Opdrachtnemer adviseert de Opdrachtgever een annuleringsverzekering af te sluiten, tenminste voor de duur van de reis (dit is geen verplichting);

– Opdrachtgever dient, bij de start van een reis, in het bezit te zijn van alle voor deze reis van belang zijnde, geldige, papieren c.q. documenten;

– indien Opdrachtgever geen geldige, van belang zijnde papieren c.q. documenten kan overleggen, danwel onvolledige en/of onjuiste papieren c.q. documenten overlegt, zijn eventuele kosten hieruit voortvloeiende volledig voor rekening van Opdrachtgever.

16. Persoonlijke ontwikkeling door deelname

Door het deelnemen aan een consult, cursus, workshop, opleiding, training, reis of evenement, kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden.

Opdrachtnemer kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen, nooit aansprakelijk worden gesteld.

17. Klachtenprocedure

Indien Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 (een) maand na de consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen, de behandeling, het programma, de klacht, te melden bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan een klacht of opmerking schriftelijk melden.

Stuur een brief of een email met de klacht of opmerking naar YOUP!, Lameroen 16 1141zt Monnickendam info@youp.care

YOUP! is aangesloten bij de geschillencommissie van GAT.

18. Wijzigingen/Overige

Opdrachtnemer heeft het recht voor of tijdens consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen, de behandeling, het programma, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandig- heden dit vereisen.

In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Opdrachtnemer.

19. Privacy en persoonsgegevens

Voor een behandeling is het voor mij als therapeut noodzakelijk dat ik, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

1. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de opdrachtgever aan  YOUP! verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van YOUP!. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over online cursus(sen) of Webinars(s), en daaraan gerelateerde producten en diensten van YOUP!. De opdrachtgever en YOUP! zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

2. YOUP! zal geen informatie over uw persoonlijke gegevens, rekening of transacties aan derden openbaar maken anders dan overeenkomstig haar privacyreglement zoals aangegeven.

3. De door de cursist gegenereerde wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met YOUP!.

4. De in artikel 19.3 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een online cursus. De cursist zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De cursist is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in artikel 19.3 genoemde gegevens.

5. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20. Beroepscode

YOUP! Werkt uitsluitend volgens de richtlijnen en protocollen zoals zie zijn opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen.(NIP) Alle inhoudelijke informatie hierover is terug te vinden op www.psynip.nl.